2kl mida sina teed

Question Answer
ß ó÷óñü. Ma opin.
ß ïèøó. Ma kirjutan.
ß ÷èòàþ. Ma loen.
ß ðèñóþ. Ma joonistan.
ß êðàøó. Ma varvin.
ß ïîþ. Ma laulan.
ß ñèæó. Ma istun.
ß ñòîþ. Ma seisan.
ß åì. Ma soon.
ß ïüþ. Ma joon.
ß îòäûõàþ. Ma puhkan.
ß èãðàþ. Ma mangin.
ß ïîâòîðÿþ. Ma kordan.
ß áåãó. Ma jooksen.
ß ãîâîðþ. Ma raagin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *